lichhocDTCC ktxhnv

LỊCH HỌC MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN CÁC LỚP CAO ĐẲNG HỌC KỲ HÈ

(Áp dụng từ 10/6/2019 - NĂM HỌC 2018- 2019): Tải về


>>Thời khoá biểu: Đến ngày 30/6/2019

>> Lịch thi lại lần 2-HK2 năm học 2018-2019 : Tải về